Flowback – framtidens demokrati

Framtidens digitala demokrati är här. Smartare, effektivare och säkrare än någonsin. Med hjälp av moderna beslutsverktyg baserade på principer från neurala nätverk och blockkedjeteknik kan du utnyttja kraften i din organisations kollektiva intelligens på ett säkert, rättvist och transparent sätt. 

I Flowback, vårt verktyg för digital demokrati med öppen källkod, kombinerar vi det bästa från traditionella demokratiska metoder med nya, innovativa koncept som delegering & prediktionsmarknader, vilket löser flera klassiska demokratiproblem. 

Vår ambition är att göra Flowback till en komplett helhetslösning som stödjer organisationer och företag hela vägen från faktainsamling och diskussion till bra beslut och effektivt verkställande av besluten. 


Flowbacks funktioner

1

Diskutera

I processen inför ett beslut är det viktigt att allas idéer, argument och fakta kommer upp på bordet. Flowback har verktyg för:

 • Arbetsgrupper
 • Videomöten
 • Gemensam dokumenthantering
 • Förutsäga konsekvenser
 • Diskussionsforum & chatt
 • Formulera förslag
 • Utvärdera argument
2

besluta

För att fatta beslut är det viktigt med säkra röstningsmetoder där deltagarnas identitet kan verifieras. Flowback har verktyg för:

 • Ja/nej-omröstningar
 • Rankning
 • Viktad rankning
 • Rösta om mötestider
 • Delegera röster
 • Säkerhet och transparens
 • Anonyma omröstningar
3

Verkställ

För att verkställa beslut är det viktigt med tydlig arbetsdelning där beslut kan fattas nära dem som ska verkställa. Flowback har:

 • Grupper
 • Kanban-tavlor
 • Tilldela arbetsuppgifter flexibelt
 • Epost-utskick och påminnelserSkapa polls 

Styr din organisation effektivt genom att skapa olika typer av omröstningar för att fatta beslut om mötestider, motioner, mål, verksamhet, kampanjer och budgetar.   


Träffas online och diskutera


Slipp Zoom, Teams och Google Meet som har dyra licenskostnader, säkerhetsproblem och kan läcka känslig data. I Flowback har vi integrerat Jitsi - ett ledande verktyg för videomöten med öppen källkod som körs direkt i webbläsaren eller via en app på mobilen. 


Personligt flöde

Se alla beslut som ligger på bordet i ditt personliga flöde, få snabbt överblick över vid vilka stadier besluten befinner sig i: diskussions-fasen, beslutsfasen eller implementeringsfasen?Skapa taggar och delegera


Skapa taggar för olika ansvarsområden och delegera beslutsrätt. Delegering innebär att du automatiskt kopierar hur delegaten röstar så länge du inte röstat själv.


Rösta


Rösta själv eller se hur din delegat röstat åt dig.
Ändra om du tycker annorlunda än din delegat. 


Samtliga funktioner


Nedan följer en lista på Flowbacks samtliga funktioner. De grön-markerade rutorna är färdigutvecklade och kommer finnas i Flowback 1.0 och de vita rutorna är funktioner under utveckling som kommer släppas i senare versioner av Flowback. Vissa rutor går att klicka på för att läsa mer om funktionerna.

1

Diskutera

I Flowback har vi utvecklat en rad verktyg för att tillvarata din organisations kollektiva kunskap och intelligens. Inkludera allas hjärnor i att formulera och utvärdera förslag, sortera, strukturera och vikta argument. Träffas på videomöten i olika grupper och redigera gemensamma dokument. Gör förutsägelser om konsekvenserna av olika val för att kunna fatta smartare beslut.

Gå med i grupper med olika ansvarsområden.

Ge alla möjlighet att formulera förslag som kan tas upp för behandling. 

Ladda upp filer och hantera gemensamma dokument.

Strukturera upp och vikta argument för och emot baserat på deltagarnas bedömningar. 

Videomöten i unika mötesrum för alla grupper.

AI-metoder för att låta bra förslag tränga igenom i bruset och komma upp för diskussion, oavsett vem som lagt dem. 


Inkluderande diskussion där alla oavsett funktionsvariation eller personlighet kan delta på lika villkor.

Läs mer

För att fatta goda beslut krävs att deltagarna har tillgång till korrekt information om konsekvensen av de alternativ som röstas om. En baksida av den digitala utvecklingen är att allt fler fastnat i sina filter-bubblor och misstror etablerade medier och experter. Det kan resultera i att människor röstar på kandidater och fattar beslut som på det hela taget är dåliga för dem själva. Med rätt digitala teknik kan dock denna utveckling brytas. Föreningen för digital demokrati jobbar med att undersöka, utveckla och implementera:

 • System för smart deliberation som underlättar för deltagarna att föra en konstruktiv diskussion, utforska gemensamma värderingar, hitta kompromisser och nå enighet
 • Prediction markets för att hjälpa deltagarna att få bästa möjliga förutsägelser av konsekvenserna av alternativen i en omröstning. På en prediction market bidrar alla användare underifrån till en samlad sannolikhetsbedömning. De användare som faktiskt visat sig ha rätt i efterhand belönas och rankas högre. Forskning på prediction markets visar att de ofta förutser bättre än experter, media och vetenskapliga modeller. En prediction market sammankopplad med ett verktyg för digital demokrati ger möjlighet till välgrundade beslut även för den som är skeptisk mot media eller dras till konspirationsteorier. Läs mer här. 
 • Metoder för argumentationsanalys för att hjälpa deltagare att strukturera upp och bedöma rimligheten i för- och motargument. 

På så vis vill vi stödja din organisation att tillvarata deltagarnas kollektiva kunskap och intelligens och fatta smartare beslut tillsammans.

För goda demokratiska beslut krävs också att alla deltagare har samma möjlighet att lägga förslag och argument som andra läser, tar del av och diskuterar. En digital demokrati skapar flera nya möjligheter att förbättra och effektivisera den demokratiska deltagandeprocessen: 

 • Med hjälp av diskussionsforum kan fler delta som inte kan göra det normalt sätt: funktionsvarierade, blyga och introverta ges samma möjligheter att delta, formulera argument och uttrycka sig som alla andra.
 • Med forum som uppmuntrar eftertanke i lugn och ro kan argumenten bli mer genomtänkta och välformulerade. Med mindre textmassa och högre kvalitet på materialet blir det lättare för alla att läsa och delta.
 • I dagens digitala medier finns risken att "vinnaren tar allt", kända influencers som kommit upp i tillräckligt många följare kan skriva vad som helst och få stor uppmärksamhet för inlägg och argument även med lägre kvalitet medans mindre kända personer inte har möjlighet att nå ut effektivt, även med mycket välformulerade argument. Digital demokrati gör det möjligt att kontra denna utveckling med algoritmer som sorterar fram och boostar förslag och argument med hög kvalitet som kommer från okända personer.

För goda demokratiska beslut krävs också att alla deltagare har samma möjlighet att få upp viktiga frågor på agendan. Annars riskera viktiga förslag som substantiellt skulle förbättra för landet/organisationen att aldrig genomföras. Kontroll över agendan utövas ofta av en styrelse eller ett presidium för att få ordning och reda i beslutsordning. Många större partier tillåter inte att medlemmarna skickar in motioner och förslag till kongressen för att det blir alldeles för mycket att behandla.

Digital demokrati gör det möjligt att kombinera fri möjlighet för alla deltagare att få upp sina frågor på agendan med en strukturerad och begränsad agenda där alla tusentals små förslag inte måste tas upp till slutgiltig behandling. Vi håller på att undersöka och utveckla följande metoder för effektiv och demokratisk agenda kontroll:

 • Tröskelvärden för hur mycket engagemang ett förslag måste väcka under en begränsad tid för att visas i fler deltagares flöden och tas upp till behandling.
 • AI-metoder för att sortera ut kluster av förslag som är (i) kompatibla (ii) inkompatibla, samt sortering av inkompatibla förslag i kluster på en karta baserade på likhet så beslut kan fattas genom att zooma in på den del av kartan majoriteten föredrar.
 

2

Besluta

Maximera allas demokratiska inflytande i en transparent, öppen och säker beslutsprocess. Varje deltagare kan välja sin nivå av engagemang. Fatta rätt beslut för alla berörda parter som gynnar din organisation på lång sikt. Använd ett robust och transparent system som inte kan manipuleras. Vikta beslut efter styrkan på de inblandades preferenser eller andra kriterier så alla deltagare blir maximalt nöjda med utfallet över tid. 

Olika sätt att rösta:
Ja/nej, ranking och viktning

Full transparens och anonymitet med möjlighet att verifiera omröstningar i efterhand

Säkra omröstningar med modern blockkedjeteknik

Med kontinuerliga omröstningar kan beslut ändras snabbt som respons på ny information som kommer upp på bordet

Geografisk röstning och intresse-baserad omröstning för att ge mer makt till dem som berörs mest av beslutet.

Prioritera utgifter och kom överens om en budget. Gör medlen tillgängliga automatiskt efter beslut.

AI för att sortera ut kluster av förslag som är kompatibla och stöds av många effektiviserar beslutsfattande i stora organisationer.

Live-mode för att fatta beslut löpande på ett möte eller årsmöten. 

Röstvärde baserat på aktieandelar för att styra företag.

Läs mer

För att fatta beslut som gynnar en organisation och dess medarbetare i sin helhet på lång sikt är det viktigt att alla deltagares röster vägas lika, dvs på samma sätt. Det finns dock olika skalor man kan väga röster på. En röst kan exempelvis vägas baserad på styrkan i deltagarnas preferenser, hur deltagarens intressen påverkas av beslutet eller deltagarens geografiska närhet till platsen som berörs av beslutet. Med tillgång till fler sätt att väga röster kan deltagarna behandlas politiskt jämlikt mätt enligt fler och mer relevanta skalor än idag.

Föreningen för digital demokrati arbetar med att hitta, implementera och testa de skalor för att väga röster på som kan garantera bästa möjliga beslut för det stora flertalet på lång sikt. Vi jobbar också med att hitta beslutsformer som maximerar respekten för allas politiska jämlikhet. Här är några exempel:

 • Delegativ röstning är en metod för att se till så allas röster ska räknas och vägas lika även i de fall människor inte hinner, kan eller glömmer att rösta själva. Delegering innebär inte att någon person får två eller flera röster, vilket skulle bryta mot kravet på politisk jämlikhet. Delegering innebär att du identifierar en annan individ du har förtroende för som valt att publicera hur denne röstar offentligt och sedan automatiskt kopierar dennes val av alternativ. Du kan när som helst rösta annorlunda om dina åsikter avviker från delegatens röst. Läs mer här. 
 • Kvadratisk röstning är en metod för omröstningar som gör det möjligt för minoriteter med starka preferenser att uttrycka dessa på ett balanserat sätt till kostnaden av minskat inflytande i andra frågor. Metoden har visat sig framgångsrik i upprepade empiriska experiment. Den uppmuntrar deltagarna att vara ärliga, göra väl avvägda prioriteringar och samarbeta. Läs mer. 
 •  Geografisk röstning är en metod för omröstningar som viktar rösterna efter geografisk distans till det område som omröstningen berör. Metoden kunde vara användbar och förtjänar att experimenteras med. Metoden medför dock vissa risker, som exempelvis i USA där valdistriktens indelning på det hela taget minskar majoritetens möjlighet att styre sitt land. En majoritet kunde dock välja att betrakta geografiska parametrar är relevant vid vissa typer av omröstningar - under sådana omständigheter är det användbart med funktioner som flexibelt segmenterar deltagarna och viktar rösternas styrka efter geografiska parametrar. 

Demokratiska beslut förutsätter också att alla som berörs av beslutet inkluderas i beslutsprocessen. Alla personer berörs dock inte av alla beslut. Det leder till att många tvingas rösta helt i onödan i frågor de är ointresserade av, saknar kunskap i eller där de kan köra över en minoritet som frågan betyder väldigt mycket för. Digital demokrati gör det dock möjligt att fastställa röstlängden flexibelt för att enbart få med de som faktiskt berörs av ett beslut enligt kriterier som:

 • Geografisk närhet till platsen som berörs av beslutet
 • Intresse av att arbeta med verkställande av beslutet eller vara med och finansiera beslutet 
 • Utbildningsnivå, kunskapstest, poäng eller antal röster delegerade till dig

För olika typer av beslut i olika typer av organisationer, samarbeten mellan organisationer, styrelser eller företag kan olika sätt att fastställa röstlängden vara rimliga. De som fastställs nå över den tröskel som gäller för att vara röstberättigade får sedan delta i den demokratiska processen och beslutsfattandet.  

 


3

Verkställ

Få hög effektivitet genom kreativ frihet: rätt person på rätt plats bestämmer och verkställer vid rätt tillfälle. Slipp onödig byråkrati och tidsförluster genom tydlig arbetsdelning i grupper, undergrupper ner till individnivån. Använd scheman, Kanban-tavlor för de olika arbetsgrupperna och håll koll på vem som gör vad flexibelt. Hantera e-post, medlemmar, donationer och bokföring, budget och utgifter i ett sammanhållet system.

Fokusera din tid och energi på just de områden där du har kompetens och motivation att bidra 


Gör dig av med Mailchimp och andra dyra epost-system, hantera massutskick av epost till din grupp och dina följare via vår integration med Mautic.

Automatisera bokföringen av donationer, medlemsavgifter och köp

Bankkonton öppnas automatiskt för varje arbetsgrupp dit gruppens budgeterade medel överförs automatiskt.

Strukturera upp arbetet i arbetsgruppen med en Kanban-tavla.

Medlemmar/anställda kan redovisa kvitton direkt i systemet för att få ersättning för utlägg.

Hantera donationer, medlemsavgifter och betalningar i ett sammanhållet system.

Se vad som beslutats och vilken deadline som gäller för beslutet i din grupps schema.

Geografisk röstning och intresse-baserad omröstning för att ge mer makt till dem som berörs mest av beslutet.

Administrera organisationens intäkter och utgifter flexibelt och säkert i enlighet med beslutad budget. 

Läs mer

Vi strävar mot att utveckla Flowback till ett komplett system som automatiserar och avlastar onödig administration så organisationer kan fokusera på det viktiga: att bedriva konkret verksamhet och verkställa bra beslut. 

 


Vi bygger flowback tillsammans

Vill du vara med och lägga förslag på nya funktioner samt rösta om vilka funktioner vi bör prioritera för utveckling? Flowback byggs av oss tillsammans, när Flowback 1.0 släppts kommer du kunna vara med i utvecklingen genom att registrera ett konto, lägg förslag och rösta - vi utvecklar Flowback genom att använda Flowback.  

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>