Bakgrund

Vad är demokrati?

Demokrati är något de flesta tar för givet och anser vara något positivt. Men vad är egentligen demokrati? För att kunna fråga sig hur det står till med demokratin i Sverige och världen, ställa frågor om demokratins önskvärdhet och fundera över hur demokratin kan förbättras är det viktigt att starta med en tydlig definition av demokrati...Varför behövs demokrati? 

Mänskligheten står idag inför ett antal avgörande utmaningar. Vi måste lösa den global uppvärmning, förhindra ekonomiska kollapser, undvika krig och skapa fred i världen. För det krävs mer demokrati. Samtidigt faller demokratin världen över just nu enligt flera mått. Vad beror det på? Och vad kan vi göra för att vända utvecklingen? Hur kan vi öka graden av demokrati i mänskliga grupper och samhällen?

Direkt demokrati 

Direkt demokrati kan fungera i små grupper och har flera fördelar, men det har aldrig fungerat effektivt i större organisationer eller varit genomförbart på högre nivåer eftersom det kräver att alla sätter sig in i samtliga frågor och röstar om allt. Resultatet blir onödig byråkrati, många mellanhänder och långsamma processer. Människor har inte tid, energi eller kunskap att ta itu med frågor inom alla ämnesområden...

Representativ demokrati

Representativ demokrati möjliggjorde effektivare arbetsdelning än direkt demokrati och är det sätt merparten av dagens föreningar, företag kommuner regioner och stater styrs på. Men till priset av försämrade möjligheter till demokratiskt inflytande och ofta sämre tillvaratagande av människors kompetenser. Dessutom kvarstår flera allvarliga problem med korruption, effektivitet, ansvarsutkrävande, bristande kunskap hos representanterna och hur det stora flertalets preferenser ska tillgodoses...

Maktens problem

Oavsett vilket system som väljs och hur goda intentioner alla än har slutar det ofta med att ett fåtal makthavare tar över och fattar beslut som inte gynnar det stora flertalet. Hur kommer det sig? Varför fattar politiker, företagsledare och makthavare ofta dåliga och motsägelsefulla beslut?

Det beror inte på att de är dumma, utan på maktens villkor. Makthavare måste hålla strategiska nyckelpersoner och nyckelgrupper de är beroende av nöjda och fördela resurser till dem, annars blir de avsatta och ersätta av någon annan. Det innebär att starka grupper med stor förmåga att lobba, påverka opinionen och rösta lyckas tillskansa sig en rad privilegier medan andra svagare grupper får det allt tuffare.

Med digital demokrati blir det möjligt att stärka marginaliserade och svagare gruppers inflytande och tvinga makthavare att ta hänsyn till deras intressen och behov...

Digital demokrati 

Med hjälp av modern teknologi har nya möjligheter till demokratisk organisering av människor uppstått som kombinerar det bästa ur representativ och direkt demokrati, samtidigt som de negativa aspekterna av båda system undviks. Digital demokrati gör det möjligt att låta kollektiv förutse konsekvenserna av olika beslut, vikta beslut efter styrkan på de inblandades preferenser samt ha en inkluderande och transparent beslutsprocess där alla som vill kan delta på lika villkor utan extra byråkrati. Detta kombinerat med överläggningar online i ett reddit-liknande system med agenda-kontroll, innebär att en helt ny typ av effektivt kollektivt beslutsfattande blir möjligt...

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>