Direkt demokrati

Direkt demokrati har flera fördelar och har funnits i många former och i många kontexter. Direktdemokrati kan fungera i små samhällen och grupper, men har aldrig fungerat effektivt i större organisationer eller varit genomförbart på högre nivåer eftersom det kräver att alla sätter sig in i samtliga frågor och röstar om allt. Resultatet blir onödig byråkrati, många mellanhänder och långsamma processer.

Ett av det tidigaste exemplen på direkt demokrati kommer från Sparta. Där fattades direktdemokratiska beslut genom acklamation, dvs. genom att alla som var för och emot ett förslag fick skrika vid två olika tillfällen. Några domare som inte kunde se folksamlingen satt i ett hus i närheten och lyssnade och avgjorde vilket förslag som vunnit.

Detta sätt att fatta beslut kan tyckas primitivt, men en intressant egenskap med metoden är att den låter alla uttrycka hur mycket de gillar eller ogillar ett beslut genom att skrika olika starkt. En riktigt upprörd minoritet som skulle drabbas hårt av ett beslut kan skrika högre än majoriteten och få sin vilja igenom, åtminstone så länge minoriteten inte är för liten. Systemet medförde visserligen risk att folk skrek strategiskt för att vinna även om utfallet inte betydde så mycket för dem. Men eftersom allt skrikande skedde offentligt skulle ett upprepat sådant beteende riskera att leda till att andra deltagare betraktade den som skrek sitt starkaste hela tiden som ohederlig, vilken kan ha ökat allas incitament att vara ärliga.

Tavla som illustrerar direkt demokrati i Athen, 276 f.v.t.

Fördelarna med ett direktdemokratiskt system som i Sparta är:

  • Direkt ansvarsutkrävandet. Det finns inga mellanhänder som röstar åt någon annan som kan kompromissa bort det som väljarna önskar. Alla är ansvariga direkt inför folksamlingen.
  • Beslut som maximerar nyttan för det stora flertalet. Majoriteten kan inte köra över minoriteter hur som helst. Genom att skrika olika starkt kan styrkan på folkets preferenser aggregeras, på så viss garanteras beslut som maximerar det stora flertalets välfärd. 

Nackdelar med direktdemokrati är:

  • Deltagarna har inte tid och energi att sätta sig in i eller rösta i alla frågor, särskilt när det blir mer komplicerat. 
  • Deltagarna har inte kompetens i alla frågor som röstas om. Det är svårt för alla att veta om konsekvenserna blir negativa på kort eller lång sikt, resultatet av omröstningar blir sällan de konsekvenser som röstarna faktiskt önskar.
  • Systemet är inte skalbart. Ju större organisation eller samhälle, desto svårare blir det att försöka styra allting direktdemokratiskt. Det resulterar i stor ineffektivitet.  

Direkt demokrati har alltså vissa fördelar men är sammantaget inte något bra system för att styra större grupper, organisationer eller länder. Hur är det då med representativ demokrati? Vilka för- och nackdelar finns med det systemet? 

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>