Rösta i värdefrågor

Syftet med att rösta är att samla ihop alla deltagares värderingar/preferenser och väga ihop dessa till ett sammanhållet beslut. Olika sätt att rösta har olika fördelar och nackdelar, vilket gör att de kan vara lämpliga för olika situationer. Här går vi igenom några av de vanligaste röstmetoderna samt förklarar och motiverar de sätt att rösta på som vi valt att implementerat i Flowback.  
Majoritetsregeln

Majoritetsregeln innebär att det förslag som stöds av 51 % av deltagarna vinner. Det är ofta en bra metod, men kan innebära risk för "majoritetens tyranni" där 51 % bestämmer i frågor som egentligen inte berör dem själva men som har mycket stor betydelse för övriga 49 %. Detta brukar kallas problemet med "majoritetens tyranni" över minoriteter.

Majoritetsregeln kan innebära att många frågor kommer avgöras av en indifferent minoritet, dvs av folk som inte bryr sig men röstar ändå. I exemplet nedan föredrar 45 % hundar och 45 % katter, de som avgör omröstningen är de 10 % i mitten som egentligen inte bryr sig om frågan: 

När de som bryr sig allra minst får bestämma kan resultatet bli sämre för alla än om besluten fattats genom någon annan metod. Finns något sätt att fatta beslut på där de som bryr sig eller påverkas mest kan påverka mera? 


2. Rankning

Ett sätt att undvika problemet med den oengagerade majoritetens tyranni är att låta deltagarna ranka sina preferenser. Det kan göras genom att ranka alternativ eller genom att tilldela poäng motsvarande styrkan i i sina preferenser för alternativet (score voting). Det innebär att ett förslag eller en kandidat som inte är majoritetens förstahandsval kan vinna ändå, om förslaget eller kandidaten stöds av tillräckligt många.

Att ranka genom poängröstning har flera fördelar:


 • Ingen strategiröstning på förstahandsalternativet. Det alternativ som en enskild röstare tycker bäst om kommer alltid att få högst poäng.
 • Klon-oberoende. Det går inte att påverka resultatet genom att addera nya alternativ att rösta på, då identiska eller likartade alternativ kommer få lika många poäng som sina kopior.  
 • Maximerar nyttan. Om alla röstar ärligt så är poängröstning ett optimalt sätt att aggregera allas preferenser på ett nyanserat sätt till en rankad och viktad lista där det går att se vilka alternativ gruppen föredrar och hur mycket bättre olika alternativ är i jämförelse med andra alternativ.
 • Metoden ger mycket information. Metoden innebär att deltagarna ger all information som behövs även för att räkna ut vad utfallet skulle blivit med enkel för/emot för varje enskilt alternativ samt för enkel rankning utan viktning. Det innebär att med poängröstning kan utfallen enligt dessa alternativ sätt att rösta på räknas ut och presenteras också. 


Poängröstning är standardsättet att rösta på som vi implementerat i Flowback. Metoden är dock känslig för strategiröstning. Det lönar sig inte alltid att uttrycka sina preferenser på ett ärligt sätt:

 • Om det är frivilligt att ranka är det mest strategiskt att bara rösta på sitt förstahandsval, så man inte gynnar andra alternativ.
 • Vid ranking där det är obligatoriskt att välja ett andrahands, tredjehandsval osv. är det mest strategiskt att ranka alternativ ingen gillar direkt efter sitt förstahandsval.

 • Vid viktad ranking (poängröstning) är det mest strategiskt att lägga all vikt på sitt förstahandsval och ingenting på andra alternativ, på så vis stärks förstahandsalternativet upp mest i relation till övriga, man riskerar inte då att bidra till att ett alternativ man tycker sämre om vinner hela omröstningen.


Om deltagarna inte är ärliga utan strategi-röstar kan rankning innebära att beslut fattas som är suboptimala för alla.

3. auktioner

Auktioner kan användas för att fatta beslut genom att deltagarna får bjuda på olika alternativ. Fördelen är att deltagarna då kan uttrycka styrkan på sina preferenser genom att bjuda olika mycket vilket balanseras mot hur viktig frågan är för andra. Metoden har dock problem. Det finns risk att vi får en plutokrati där ett fåtal rika med störst resurser att betala får igenom sina alternativ och bestämmer allt. Det problemet kan dock åtgärdas delvis genom att alla får starta med lika många röst-krediter, men det hjälper inte helt. 

Även om alla startar med samma mängd röst-krediter kan minoriteter med starka och udda preferenser spara alla sina röst-krediter och satsa allting på sina hjärtefrågor där de får oproportionerligt mycket inflytande. Risken blir att avvikande starka minoritets-preferenser kommer dominera i alla frågor som fattas beslut om, vilket gör att den stora majoriteten bli missnöjd med i stort sett alla beslut som fattas. Vi riskerar här att få en ännu värre situation än med majoritetsregeln: "minoritetens tyranni".


4. Kvadratisk röstning

Kvadratisk röstning är en metod som föreslagits för att lösa problemen med bland annat rankning och auktioner. Kvadratisk röstning gör det möjligt för minoriteter med starka preferenser att uttrycka dessa på ett balanserat sätt till kostnaden av minskat inflytande i andra frågor


Kvadratisk röstning innebär att varje deltagare får exempelvis N antal röstkrediter, sedan får de "köpa" så många röster de vill på olika alternativ. Kostnaden för att köpa flera röster ökar kvadratiskt: 1 röst kostar 1 kredit, 2 röster 4 krediter och 10 röster 100 krediter. Metoden har visat sig framgångsrik i empiriska experiment. Den uppmuntrar deltagarna att vara ärliga, göra väl avvägda prioriteringar mellan olika alternativ och samarbeta.

Kvadratisk röstning kombinerar majoritetsregeln med ranking och auktioner och tar på så vis det bästa från alla beslutsregler, samtidigt som vissa nackdelarna undviks:

 • Precis som i auktioner kan de väljare som inte bryr sig dra tillbaka sina röst-krediter från ointressanta frågor och istället rösta i frågor där de har större kunskap, intresse och verkligen bryr sig. Vi undviker därmed majoritetsregelns problem med majoritetens tyranni.

 • Precis som med majoritetsregeln så har majoritetsuppfattningen störst vikt, uttrycker en bred majoritet en viss uppfattning så kan inte en liten minoritet köra över det, eftersom det skulle vara för dyrt med den kvadratiskt ökande kostnad för udda utstickande preferenser. Vi undviker därmed problemet med minoritetens tyranni.

 • Precis som i rankning kan väljare uttrycka nyanserat hur mycket bättre vissa alternativ är än andra. Men eftersom kostnaden är hög för extrema preferenser får den som sätter sig in i alla alternativ och ärligt samt nyanserat sprider sina röster på alternativ den faktiskt värderar en starkare påverkan i sina preferensers riktning än den som är oärlig eller bara spenderar alla krediter på sitt favorit-alternativ. Vi undviker därmed problemet med rankning: icke-genuina strategi-röster.


Att kvadratisk röstning fungera på detta sätt stöds också av empirisk forskning.

Kvadratisk röstning resulterar i nyanserade prioriteringsscheman snarare än polariserande resultat där vinnaren tar allt.


Kvadratisk röstning i Colorado

År 2018 började underhuset i Colorado att använda kvadratisk röstning. Tidigare fick varje representant 15 röster att lägga på de 15 lagförslag som de ansåg förtjänade finansiering. Den processen genererade vad representant Chris Hansen kallade en "stor klump" av lagförslag med ungefär samma antal röster. Det blev då svårt att prioritera och välja vad man skulle satsa på

Kvadratisk röstning genererade däremot en tydligt ordnad lista som visar vilka lagförslag som har mest stöd och hur brant stödet minskar när man går nedåt i listan:

På så vis kunde Colorados delstatsrepresentanter fatta klokare beslut och prioritera en lång lista med utgiftsförslag. Så snart ett beslut ska fattas som innefattar prioriteringar är denna typ av prioriteringskurva mycket önskvärd. Kvadratisk röstning skulle på så vis radikalt kunna förbättra organisationer, företag och myndigheters beslutsfattande.


Problem

 Kvadratisk röstning har dock ett antal olösta problem:

 • Kvadratisk röstning är känsligt för antalet alternativ. Kvadratisk röstning kommer med kostnaden av en annan typ av strategiskt röstande: resultatet kan manipuleras genom att nya likartade eller identiska alternativ adderas. Alternativ som alla egentligen tycker är bäst kan förlora genom att motståndare adderar en rad likartade alternativ som attraherar röster så rösterna späs ut och samtliga förslag som är bäst förlorar. Metoden lämpar sig därför bäst för fall där det finns ett antal tydliga alternativ som är identifierade från början och som inte kommer att ändras. 
 • Kvadratisk röstning är sårbart om det användas över tid. Det finns problem med att dela ut ett antal röstkrediter som ska användas för att fatta beslut vid olika tidpunkter. Då blir det möjligt för vissa att spara upp sina krediter för att vid ett senare tillfälle lägga ett mer kontroversiellt förslag som de sedan kan rösta igenom. Kvadratisk röstning fungerar därför bäst för att rösta vid ett enskilt väl avgränsat tillfälle där det finns många alternativ på bordet. 
 • Den kvadratiska funktionen saknar empiriska belägg. Att kostnaden för starka minoritetspreferenser ska vara just kvadratisk finns inga empiriska belägg för. Det kunde vara mer optimalt med en annan kostnadsfunktion, t.ex. upphöjt till 1.5 eller upphöjt till 3.  

Kvadratisk röstning kan därför inte användas som en generell metod för alla typer av omröstningar. Vi har därför valt att inte implementerat kvadratisk röstning som ett möjligt sätt att styra en hel organisation på. Däremot kan en organisation välja (via en annan mer robust omröstningsmetod) att det är lämpligt att använda kvadratisk röstning i en specifik situation, exempelvis för att utvärdera inkomna ansökningar, prioritera budgetar eller prioritera mellan ett på förhand bestämt antal inkomna förslag.

Läs mer forskning om kvadratisk röstning:

Vi samarbetar med RxC när det gäller kvadratisk röstning, RxC har därutöver en rad andra idéer med rötter i en libertariansk tradition. Föreningen för digital demokrati är partipolitiskt och ideologiskt oberoende, vi är inte anhängare av några särskilda ismer. 

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>