Prediktiv delegativ demokrati

I Predictive Liquid Democracy (PLD) läggs en prediktionsmarknad till Liquid Democracy (LD) på följande sätt. Vi lägger till en ny undergrupp av medlemmar som definieras som "förutsägare" som kan (i) skapa förutsägelser om resultatet av de förslag som det röstas om, (ii) betta på förutsägelser, och (iii) ha förutsägelsepoäng (en förutsägelsepoäng per ämnesområde per förutsägare).

En förutsägelse är ett påstående om en händelse som kommer att inträffa vid en viss tidpunkt eller före en viss tidpunkt, givet att en viss åtgärd eller policy genomförs. Att betta på en förutsägelse är ett ställningstagande om huruvida en händelse kommer att inträffa med en viss grad av sannolikhet eller inte. Hur förutsägarna bettat på förutsägelserna kommer att vara offentlig information som används för att fatta mer upplysta beslut.

Vid den specifika tidpunkten och datumet då en förutsägelse ska utvärderas, kommer väljarna att kontrollera om förutsägelsen blivit sann eller inte. Därefter uppdateras alla förutsägares poäng baserat på hur väl de presterade. Det finns en prediktionspoäng för varje ämnesområde i gruppen. Processen sammanfattas i följande bild: Ett konkret exempel

1. Lägga förslag

Väljare och delegater skapar förslag som alternativa svar på en omröstning.

En väljare skapar omröstningen "Hur kan vi minska företagets CO2-utsläpp med minst 20 ton på ett år?". En delegat lägger sedan upp förslaget "Låt oss använda papper istället för plast i produktionsprocessen" i förslagsfasen.

2. Göra förutsägelser

Förutsägare gör förutsägelser om förslag med specifika datum och villkor för när och hur förutsägelserna ska utvärderas, samt bettar på förutsägelserna.

En förutsägare publicerar prognosen "Detta kommer att minska våra CO2-utsläpp med 20-25 ton på ett år", definierar ett prognosupplösningsdatum och bettar sedan med sannolikheten 80% på den prognosen.

3. Rösta

Delegaterna och väljarna röstar om de förslag som prognoserna har lett fram till.

En delegat noterar att den aggregerade förutsägelsen från alla är 90% sannolikhet att förslaget att använda papper istället för plast i produktionsprocessen kommer att göra jobbet, inget annat förslag har så hög sannolikhet att lyckas enligt prediktionsmarknaden. Delegaten röstar därför på ett sådant sätt att detta förslag rankas och/eller viktas högst.

4. Result

Resultatet av omröstningen räknas ihop.

Det förslag som får majoriteten av rösterna vinner och blir genomfört.

5. Utvärdera & uppdatera

Vid det angivna datumet röstar gruppen om de förutspådda resultaten: har de inträffat eller inte? Förutsägelsepoängen uppdateras därefter.

Ett år senare mätte företaget sina koldioxidutsläpp och datumet användes för att utvärdera förutsägelserna i det vinnande förslaget. De skickligaste förutsägarna förbättrade sina förutsägelser ytterligare, och de mindre skickliga förutsägarna förlorade några poäng.


PLD ur ett större perspektiv


En organisation som börjar fatta beslut genom prediktiv demokrati kan beskrivas som en hjärna som kontinuerligt formulerar planer och förslag, utvärderar konsekvenserna av dem, väljer den plan med bäst förutsedda konsekvenser, implementerar planen, utvärderar hur det gick och uppdaterar sig på basis av lärdomarna. Organisationen förvandlas till ett lärande och uppdaterande system som använder all tillgänglig information och alla medlemmars kompetens för att optimera sitt beslutsfattande.

Ett annat sätt att beskriva en organisation som fattar beslut genom PLD är som en bayesiansk uppdaterare som kontinuerligt tar in ny information och anpassar sina förutsägelser och beslut efter vad som på aggregerad nivå är optimalt givet allt organisationen vet.


Vill du läsa mer om prediktiv delegativ demokrati? Läs våra forskningsartiklar i ämnet här.

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>