Tillsammans bygger vi framtidens smarta demokrati


Smartare beslut

Utnyttja din organisations kollektiva kunskap och intelligens. Gör förutsägelser om konsekvenserna av olika val och fatta smartare beslut tillsammans.

Maximera nyttan

Fatta rätt beslut för alla berörda parter. Vikta beslut efter styrkan på de inblandades preferenser så alla deltagare blir maximalt nöjda med utfallet över tid. 

Få saker gjorda

Kombinera effektivitet med kreativ frihet: rätt person på rätt plats bestämmer och verkställer vid rätt tillfälle. Slipp onödig byråkrati och tidsförluster.

Inkluderande process

Maximera allas demokratiska inflytande i en transparent och öppen beslutsprocess. Varje deltagare kan välja sin nivå av engagemang i beslutsprocessen. 


Vilka är vi?

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som har till syfte att stödja, främja och förbättra demokratin i hela samhället. Vi jobbar med att:

  • Utveckla innovativa open-source-verktyg för digital demokratisk organisering, exempelvis forumet Flowback.
  • Sprida kunskap och väcka intresse för effektiva demokratiska beslutsmetoder och organisationsformer genom föreläsningar och workshops.  
  • Stödja demokratiforskning och utveckla organisationers interndemokrati.Digital demokrati

Trött på dagordningar, protokoll och möten utan slut? Trött på att sitta av timmar innan frågan du brinner för kommer upp för diskussion? Trött på dåliga chefer och politiker som bestämmer i frågor där de saknar kompetens? Vill du inte bara "bli lyssnad på" utan faktiskt bestämma i frågor där du har viktig kunskap och kompetens att bidra med? 

Då har vi en positiv nyhet. Framtidens digitala demokrati är här! Smartare, effektivare och säkrare än någonsin. Med hjälp av moderna beslutsverktyg baserade på principer från neurala nätverk och blockkedjeteknik kan du utnyttja kraften i din organisations kollektiva intelligens på ett 100% säkert, rättvist och transparent sätt. 

Testa Flowback - vårt nya verktyg för demokratisk organisering och kom med oss på en resa där din organisation kommer börja fungera som ett effektivt självstyrande neutralt nätverk: rätt person får rätt beslutandemakt i sitt specialistområde. Flowback är gratis, open source och tillgängligt för alla. 

VÅRA PARTNERS


BAKGRUND

Direkt demokrati 

Direkt demokrati kan fungera i små grupper och har flera fördelar, men det har aldrig fungerat effektivt i större organisationer eller varit genomförbart på högre nivåer eftersom det kräver att alla sätter sig in i samtliga frågor och röstar om allt. Resultatet blir onödig byråkrati, många mellanhänder och långsamma processer. Människor har inte tid, energi eller kunskap att ta itu med frågor inom alla ämnesområden...

Representativ demokrati

Representativ demokrati möjliggjorde effektivare arbetsdelning än direkt demokrati och är det sätt merparten av dagens föreningar, företag kommuner regioner och stater styrs på. Men till priset av försämrade möjligheter till demokratiskt inflytande och ofta sämre tillvaratagande av människors kompetenser. Dessutom kvarstår flera allvarliga problem med korruption, effektivitet, ansvarsutkrävande, bristande kunskap hos representanterna och hur det stora flertalets preferenser ska tillgodoses...

Digital demokrati 

Med hjälp av modern teknologi har nya möjligheter till demokratisk organisering av människor uppstått som kombinerar det bästa ur representativ och direkt demokrati, samtidigt som de negativa aspekterna av båda system undviks. Digital demokrati gör det möjligt att låta kollektiv förutse konsekvenserna av olika beslut, vikta beslut efter styrkan på de inblandades preferenser samt ha en inkluderande och transparent beslutsprocess där alla som vill kan delta på lika villkor utan extra byråkrati. Detta kombinerat med överläggningar online i ett reddit-liknande system med agenda-kontroll, innebär att en helt ny typ av effektivt kollektivt beslutsfattande blir möjligt...

FÖRDJUPNING


I Flowback - vårt aktuella open-source-projekt för digital demokrati kombinerar vi flera traditionella digitala demokrativerktyg med en rad nytänkande och innovativa koncept med potential att radikalt förbättra det demokratiska beslutsfattandet, exempelvis: 

1. DELEGERING

Redan 1884 beskrev Lewis Carroll en kombination mellan direkt och representativ demokrati som skulle ha med fördelarna från båda system och undvika en del av nackdelarna från båda. Det systemet kan kallas "delegativ demokrati" och innebär att alla kan välja att temporärt kopierar det som någon annan röstar på, vilket kan kallas att "delegera sin röst" till någon annan. Den som delegerar kan när som helst kan köra över delegatens röst eller delegera till någon annan istället. Delegering har aldrig tidigare kunnat testas effektivt i större skala för ingen har tidigare byggt någon bra digital plattform för ändamålet...

2. Kvadratisk röstning

Traditionella omröstningsregler som majoritetsregeln kan ha flera problem. Metoden fångar ingen nyanserad information om deltagarnas preferenser och medför risk för "majoritetens tyranni" över minoriteter. Kvadratisk röstning gör det möjligt för minoriteter med starka preferenser att uttrycka dessa på ett balanserat sätt till kostnaden av minskat inflytande i andra frågor. Metoden har visat sig framgångsrik i upprepade empiriska experiment. Den uppmuntrar deltagarna att vara ärliga, göra väl avvägda prioriteringar mellan olika alternativ och samarbeta. 

3. Prediction markets

Ett hot mot demokratin är att många saknar tillgång till oberoende information och kunskap om konsekvenserna av olika val. Om beslut fattas på basis av falska premisser kan konsekvenserna bli katastrofala. Vad kan då göras för att få fram trovärdig och användbar kunskap om en organisations viktiga vägval? En lösning vi implementerat i vårt digitala demokrativerktyg Flowback är möjlighet att ta hjälp av en prediction market...

Bli en digital demokrat nu:

BLI partner

Din organisation börjar använda vårt forum Flowback för att förbättra er interndemokrati.

BLI medlem

Du eller din organisation blir stödmedlem i vår ideella förening för digital demokrati.

BLI utvecklare

Hjälp till med open source utveckling av våra digitala demokrativerktyg, ansök till vårt team!

>